Вимоги до проведення занять

Ведучим принципом в роботі з дітьми є диференційований підхід та дозування навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей.

Заняття повино бути емоційним, естетично оформленим. В процесі роботи необхідно, щоб діти забули про свої хвороби, відчули себе здоровими, щоб заняття наповнювали дітей радістю, бадьорістю, естетичною насолодою. Для дітей молодшого віку доцільно проводити сюжетні заняття, заняття-подорожи, заняття-казки, заняття-екскурсії та ін. Бажано заняття проводити з музичним супроводом. Спеціально підібрана музика благодійно впливає на фізіологічні процеси в центральній нервовій системі і створює позитивний емоційний настрій. Необхідно підкреслити, що належна ефективність занять може бути повністю забезпечена тільки при творчому використанні дидактичних принципів.

Велике значення мають і вірно підібрані різні засоби фізичної культури. Від уміння фахівця - вірно підібрати комплекс вправ залежить успіх в корекційній роботі з дітьми, що мають вади психофизичного розвитку. При цьому необхідно враховувати особистісні якості дитини, ступінь основного порушення, особливості вторинних відхилень, рівень рухової підготовленості і вік дитини.

Позитивними особливостями корекційно- лікувальних вправ є:

1 – глибока біологічність - рухи притаманні всьому живому, тим більш дитині;
2 - відсутність негативних побічних дій (при вірному дозуванні ) ;
3 - можливість тривалого застосування;
4 - універсальність і широкий диапазон впливу на організм;
5 - позитивний вплив на емоційний стан дитини;
6 - стимулюючий вплив на всі органи і системи організму, який здійснюється як місцевим впливом, так і рефлекторно.

Не дивлячись на індивідуалізацію корекційних занять, існують загальні правила, яких треба дотримуватись:

1 - на заняттях, необхідно застосовувати строго дозовані фізичні навантаження з урахуванням усіх їх компонентів (інтенсивність, кількість повторів, інтервалів відпочинку, характеру вправ) ;

2 - поступово збільшувати фізичне навантаження (стандартнi навантаження при адаптації організму до них, не дають розвиваючого впливу);

З - під час занять вправи повинні охоплювати різні м'язові групи;

4- в заняття необхідно включати дихальні та загальноукріплюючі вправи;

5 - перед заняттям приміщення повинно бути добре провітрене;

6 - проводити строгий контроль за реакцією організму на фізичне навантаження (до, в процесі занять та після навантаженння), найбільш доступним засобом контролю є підрахунок пульсу.

При появі ознак втоми: забарвленість шкіри, потливість,частота дихання, характер рухів, зниження уваги, зниження м'язової працездатності, різке підвищення частоти -серцевих скорочень, заняття треба припинити та надалі переглянути характер навантаження для даної дитини.

На корекційних заняттях пропонуємо використовувати ігрові прийоми, імітаційні та наслідувальні рухи, яскраві предмети, які підвищують емоційний стан дитини.

Використання ігрових прийомів, психогімнастика мають великі переваги і особливості:

- виконання физичних вправ в ігровій формі стимулює дітей до спілкування. Враховуючи це, треба старанно регулювати активність та емоційність взаємовідносин між дітьми, щоб не викликати загострення ігрових ситуацій;

- швидка зміна ситуацій вимагає постійного внесення коректив в дії дітей;

- під час гри педагог має можливість надати дітям самостійності у виборі засобів поведінки, проявів ініціативи і творчості в діях;

- навантаження для кожної дитини залежить від його активності і характеру виконання ігрових дій;

- комплексне використання рухових вправ вимагає прояви вольових та моральних якостей для досягнення успіху.

В програму занять ми радимо внести такі розділи:

1. Повідомлення знань про психолого-гігієнічні вимоги до особистості дитини.

2. Визначення рівня фізичного стану.

3. Вправи на розвиток навичок орієнтування.

4. Вправи та ігри на формування правильної постави.

5. Вправи та ігри на формування зводів ступні та укріплення м,язового апарату.

6. Ігри на розвиток координації рухів, швидкості реакції, уваги.

7. Ігри на рівновагу та орієнтування в просторі.

8. Психогімнастика.

9. Сюжетні ігри-уроки.

10. Спеціальні корегуючі вправи.

11. Вправи на удосконалення зорових функцій.

12. Пальчикова гімнастика.

Ми пропонуємо примірний план-занять:

 
№ заняття
зміст
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...
І. Теоретичні відомості:
а)
+
б)
+
в)
+
ІІ. Визначення рівня
фізичного стану:
1.
+
2.
+
3.
+
4.
+
5. і т. інш.
+
ІІІ. Вправи на розви-
ток навиків орієнт.
1.
+
2.
+
3.
+
і т. інш.


План-графік уроків дозволяє вчителю проявити творчі можливості, враховувати індивідуальні та диференційовані особливості дітей. При підборі вправ за пропонованими розділами необхідно враховувати контингент дітей.

Підготовча частина уроку повина бути спрямована на коннцентрацію уваги учнів, психічний та емоційний настрій для більш ефективного виконання послідовних вправ, поступове підвищення функціональної діяльності організму і дихальної, серцево-судинної системи. В підготовчу частину рекомендується включати крім спеціальних вправ ІП-V розділів, рухові ігри, що потребують організованості, уваги, вміння швидко орієнтуватися.

В основній частині уроку набуваються і вдосконалюються спеціальні знання, рухові вміння і навички. Саме в основній частині досягається розвиток фізичних, моральних, вольових якостей; вирішується корекційно-компенсаторна задача.

Заключна частина вирішує задачі поступового зниження физичного навантаження, приведення. організму дітей, що займаються корекцією, у відносно спокійний стан. Реалізувати цю задачу можливо шляхом підбору спокійних рухових ігр.

Крітерієм правильно проведенного заняття може бути така фізіологічна крива:

ЧСС
1мин.- 70 уд.
150
5мин.- 85 уд.
140
10мин.- 105 уд.
120
15мин.- 120 уд.
110
20мин.- 130 уд.
90
25мин.- 140 уд.
80
30мин.- 150 уд.
70
35мин.- 140 уд.
 
40мин.- 120 уд.
 
45мин.- 85 уд.
 
5
10
15
20
25
30
35
40
45
 

Також по темі:

Методичні рекомендації щодо проведення занять з лікувальної фізкультури для дітей з вадами психофізичного розвитку

Лікувальна фізкультура, як один із головних предметів в корекції вад розвитку

Проведення корекційних занять передбачено навчальним планом

Пропонуємо проводити етапну діагностику

Комплектація груп ЛФК в залежності від вад розвитку